Algemene Voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor al onze producten en diensten.
Voor het laatst geüpdatet op 20 Augustus 2020

Artikel 1: Definities

1.1   RayDEV: RayDEV, gevestigd te Nieuwegein, ingeschreven met KVK nummer 70656088.

1.2   Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

1.3   Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie RayDEV diensten levert, dan wel met wie RayDEV een Overeenkomst aangaat of met wie RayDEV in bespreking of onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst.

1.4   Diensten: alle werkzaamheden en andere activiteiten die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen RayDEV en Opdrachtgever.

1.5   Producten: alle roerende zaken die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen RayDEV en Opdrachtgever.

1.6   Schriftelijk: hieronder wordt in deze voorwaarden verstaan correspondentie per brief of e-mail.

1.7   Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, die schriftelijk is bevestigd, met betrekking tot de Diensten van RayDEV. Elektronisch geplaatste orders uitdrukkelijk hieronder begrepen.

Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1   Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Opdrachtgeven en RayDEV, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2   De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Opdrachtgever, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3   Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4   De toepasselijkheid van eventuele inkoop¬ of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5   Indien en voorzover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. RayDEV en de Opdrachtgever zullen met elkaar in overleg treden over een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

2.6   Indien de opdrachtgever zich registreert bij RayDEV, garandeert de opdrachtgever achttien (18) jaar of ouder te zijn althans toestemming te hebben van een wettelijke vertegenwoordiger.

Artikel 3: Aanbieding, offerte en overeenkomt

3.1   Alle aanbiedingen van RayDEV zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

3.2   Offertes van RayDEV zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot één (1) weken na de datum waarop de offerte is uitgebracht.

3.3   De prijzen in offertes zijn, indien dit niet is vermeld, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- transport- en/of administratiekosten, tenzij anders aangegeven. RayDEV zal waar mogelijk, altijd prijzen specificeren een aanvullen met BTW en andere kosten ten einde een volledig beeld van kosten te geven.

3.4   Overeenkomsten komen tot stand doordat RayDEV de door Opdrachtgever schriftelijk verstrekte opdracht aanvaardt, dan wel op het moment dat RayDEV tot de uitvoering van een opdracht overgaat.

3.5   Overeenkomsten worden steeds aangegaan voor de periode van één (1) maanden tenzij anders overeengekomen (tijdens de bestelling). Tussentijdse opzegging is uitgesloten tenzij anders overeengekomen.

3.6   Overeenkomsten worden na afloop van de overeengekomen periode telkens stilzwijgend verlengd voor de periode van de bestelde maanden, tenzij anders is overeengekomen.

3.7   Indien opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, heeft opdrachtgever het recht om, zonder opgave van reden de overeenkomst te ontbinden binnen veertien (14) dagen na de totstandkoming, tenzij RayDEV reeds is begonnen met de uitvoering van de overeenkomst en/of de opdrachtgever reeds gebruik heeft gemaakt van de dienst.

3.8   Indien opdrachtgever een dienst of product bestelt zoals een domeinnaam, dedicated server, colocatie, fysieke hardware (zoals een computer of server) of gebruik heeft gemaakt van de dienst of het product zal het herroepingsrecht per direct komen te vervallen.

3.9   Restitutie van een betaling is niet mogelijk.

Artikel 4: Prijzen en tarieven, meerwerk

4.1   Alle door RayDEV vermelde prijzen en tarieven gelden in euro´s, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

4.2   Alle door RayDEV vermelde prijzen en tarieven zijn inclusief omzetbelasting (BTW), tenzij anders overeengekomen. Enige andere van overheidswege opgelegde heffingen, alsmede transporten afleveringskosten of reis- en verblijfskosten zijn niet inbegrepen bij de prijzen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

4.3   RayDEV is te allen tijde gerechtigd haar prijzen en tarieven aan te passen. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen dat prijzen en tarieven voor een bepaalde periode gelden, gaan de aangekondigde prijswijzigingen ten aanzien van de levering van Producten en/of Diensten twee (2) maanden na de aankondiging daarvan in.

4.4   Indien Opdrachtgever niet akkoord gaat met een door RayDEV aangekondigde wijziging van prijzen en/of tarieven heeft Opdrachtgever het recht om binnen vijf (5) werkdagen na de aangekondigde wijziging de overeenkomst met RayDEV op te zeggen.

4.5   Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Artikel 5: Aansprakelijkheid RayDEV

5.1   De aansprakelijkheid van RayDEV voor directe schade geleden door Opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door RayDEV van zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst, dan wel door een onrechtmatig handelen van RayDEV, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag, gelijk aan de vergoedingen die Opdrachtgever onder deze Overeenkomst per maand verschuldigd is (exclusief btw). In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan 10% van het totale bedrag inclusief BTW, met een maximumbedrag van duizend (1000) euro.

5.2   Aansprakelijkheid van RayDEV voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

5.3   De aansprakelijkheid van RayDEV wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever RayDEV onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en RayDEV ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat RayDEV in staat is adequaat te reageren.

5.4   RayDEV is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht.

5.5   Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade binnen 5 werkdagen na het ontstaan daarvan schriftelijk bij RayDEV meldt.

5.6   Opdrachtgever vrijwaart RayDEV voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in de Dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door RayDEV geleverde zaken, materialen of resultaten.

5.7   RayDEV behoudt ten allen tijde het recht een dienst offline te halen bij vermoeden van illegale activiteiten.

Artikel 6: Intellectuele eigendomsrechten

6.1   Alle rechten van Intellectuele eigendom op alle krachtens de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde Programmatuur, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, Offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij RayDEV of diens licentiegevers. De Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht met betrekking tot het Intellectuele eigendom voor de duur van de Overeenkomst.

6.2   De Opdrachtgever onthoudt zich van het verveelvoudigen en/of openbaar maken en/of verspreiden van de Programmatuur en de daarbij behorende andere materialen.

6.3   Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de Programmatuur, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de Programmatuur.

6.4   Het is RayDEV toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de Programmatuur. Indien RayDEV door middel van technische bescherming de Programmatuur heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken. Indien de bezuinigingsmaatregelen tot gevolg hebben dat Opdrachtgever niet in staat is een reservekopie van de Programmatuur te maken, zal RayDEV op verzoek van Opdrachtgever een reservekopie van de Programmatuur aan Opdrachtgever ter beschikking stellen indien mogelijk.

6.5   Partijen kunnen in afwijking van het bovenstaande per nadere Overeenkomst bepalen dat RayDEV het Intellectuele eigendom zal overdragen. Deze overdracht geschiedt onder de voorwaarde dat Opdrachtgever alle facturen heeft betaald, die op de betreffende resultaten betrekking hebben.

6.6   Voor zover voor de overdracht van de in artikel 6.5 bedoelde rechten een nadere akte vereist is, zal RayDEV een zodanige akte op eerste verzoek van Opdrachtgever ondertekenen. Artikel 6.5 is onverkort van toepassing.

Artikel 7: Overmacht

7.1   Geen van de partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting wanneer zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: oorlog(sgevaar), rellen, werkstakingen, molest, brand, waterschade, overstroming, atmosferische omstandigheden, langdurige uitval van de elektriciteit, aanpassingen of onderhoud aan het netwerk van telecommunicatie en/of -elektriciteitsnetwerk van anderen, kabel breuken, aanvallen op een netwerk/server waaronder DDoS en DoS, storingen in de voor RayDEV belangrijke netwerken, storingen in communicatieve verbindingen inclusief telecommunicatie verbindingen of verhindering of weigering/langdurige afwezigheid van nakoming door leveranciers van wie RayDEV bij de uitvoering van haar werkzaamheden afhankelijk is.

Artikel 8: Aanvullende voorwaarden per dienst of product

8.1   Virtual Private Servers (VPS) & Virtual Private Server Reseller (VPS)

8.1.1         RayDEV is gerechtigd om binnen drie (3) dagen na verloopdatum van de dienst alle bestanden en gegevens volledig te verwijderen zonder waarschuwing hiervan, waarna de overeenkomst automatisch wordt stopgezet.

8.1.2         RayDEV verplicht de Opdrachtgever de dienst te gebruiken waarvoor deze bedoeld is.

8.1.3         RayDEV is niet aansprakelijk voor bestandsverlies.

8.1.4         RayDEV is ten allen tijde gerechtigd een server uit te schakelen.

8.1.5         RayDEV is gerechtigd de dienst te schorsen indien deze illegale activiteiten verricht met de dienst.

8.1.6         RayDEV biedt geen softwarematige ondersteuning op de virtual private servers.

8.1.7         RayDEV is niet aansprakelijk voor eventuele eigen ingestelde beveiligingslekken.

8.2   Webhosting

8.2.1         RayDEV is gerechtigd om binnen drie (3) dagen na verloopdatum van de dienst alle bestanden en gegevens volledig te verwijderen zonder waarschuwing hiervan, waarna de overeenkomst automatisch wordt stopgezet.

8.2.2         RayDEV verplicht de Opdrachtgever de dienst te gebruiken waarvoor deze bedoeld is.

8.2.3         RayDEV is niet aansprakelijk voor bestandsverlies.

8.2.4         RayDEV is gerechtigd om een dienst te schorsen indien deze overmatig gebruik maakt van het dataverkeer (meer dan 10 keer zoveel als het gemiddeld verbruik).

8.2.5         RayDEV is ten alle tijden gerechtigd de dienst uit te schakelen wanneer Opdrachtgever hiermee de Wet of algemene voorwaarden overtreed.

8.3   Domeinnaam

8.3.1         Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam. RayDEV vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.

8.3.2         Opdrachtgever vrijwaart en houdt RayDEV schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door Opdrachtgever.

8.3.3         RayDEV is niet aansprakelijk voor het verliezen door Opdrachtgever van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen, behoudens in geval van opzet of grove schuld van RayDEV.

8.3.4         Opdrachtgever dient zich te conformeren aan de regels die registrerende instanties stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van een domeinnaam.

8.3.5         RayDEV is ten alle tijden gerechtigd de domeinnaam (tijdelijk) ontoegankelijk of onbruikbaar te maken wanneer Opdrachtgever hiermee de Wet of algemene voorwaarden overtreed.

8.4   Dedicated Server

8.4.1         De overeenkomst wordt na afloop van de in de factuur overeengekomen periode steeds stilzwijgend verlengd met dezelfde periode als deze is overeengekomen in de overeenkomst, tenzij één van beide partijen de overeenkomst tenminste drie (3) maanden voor het verstrijken van de overeengekomen periode per brief, ticket of e-mail opzegt.

8.4.2         Overeenkomsten worden steeds aangegaan voor een periode van twaalf (12) maanden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is Overeengekomen. Tussentijdse opzegging is uitgesloten.

8.4.3         RayDEV is niet aansprakelijk voor bestandsverlies.

8.4.4         RayDEV is ten allen tijde gerechtigd een dedicated server uit te schakelen.

8.4.5         RayDEV is gerechtigd de dienst te schorsen indien deze illegale activiteiten verricht met de dienst.

8.4.6         RayDEV biedt geen softwarematige ondersteuning op de Dedicated Servers.

8.4.7         RayDEV is niet aansprakelijk voor eventuele eigen ingestelde beveiligingslekken.

8.5   Colocatie

8.5.1         De overeenkomst wordt na afloop van de in de factuur overeengekomen periode steeds stilzwijgend verlengd met dezelfde periode als deze is overeengekomen in de overeenkomst, tenzij één van beide partijen de overeenkomst tenminste drie (3) maanden voor het verstrijken van de overeengekomen periode per brief, ticket of e-mail opzegt.

8.5.2         Overeenkomsten worden steeds aangegaan voor een periode van twaalf (12) maanden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is Overeengekomen. Tussentijdse opzegging is uitgesloten.

8.5.3         RayDEV is ten allen tijde gerechtigd een server uit te schakelen.

8.5.4         RayDEV is gerechtigd de dienst te schorsen indien deze illegale activiteiten verricht met de dienst.

8.5.5         RayDEV biedt geen softwarematige ondersteuning op de Colocatie.

8.6   Stream Hosting

8.6.1         RayDEV is ten allen tijde gerechtigd een stream uit te schakelen.

8.6.2         RayDEV is niet aansprakelijk bij bestand verlies.

8.6.3         RayDEV is niet verantwoordelijk voor het gebruik van auteursrechtelijk materiaal.

8.6.4         RayDEV is gerechtigd om binnen drie (3) dagen na verloopdatum van de dienst alle bestanden en gegevens volledig te verwijderen zonder waarschuwing hiervan, waarna de overeenkomst automatisch wordt stopgezet.

Artikel 9: Illegale activiteiten

9.1   Artikel 9 is van toepassing op al onze Producten en Diensten.

9.2   RayDEV is ten alle tijden gerechtigd de dienst van Opdrachtgever te schorsen bij (vermoeden van) misbruik van de dienst en hiervoor administratiekosten in rekening te brengen.

9.3   RayDEV is ten alle tijden gerechtigd alle diensten van Opdrachtgever te schorsen in geval van misbruik van één of meer services.

9.4   RayDEV verbiedt Opdrachtgever de afgenomen dienst te gebruiken voor oplichting, het versturen van spammails, het uitvoeren van een (D)DoS aanval, het openbaar maken van wettelijk strafbaar materiaal en/of gebruik voor wettelijk strafbare doeleinden en het hosten van materiaal welke met auteursrechten zijn beschermd.

Artikel 10: Terugboekingen

10.1           RayDEV verplicht Opdrachtgever nimmer gebruik te maken van de terugboekfunctie voor het terugboeken van betaald geld aan RayDEV.

10.2           Indien Opdrachtgever gebruik maakt van deze terugboekfunctie, wordt het totale teruggeboekte bedrag plus €49,- per transactie administratiekosten in rekening gebracht.

10.3           Opdrachtgever heeft veertien (14) dagen de tijd voor het betalen van het totale teruggeboekte bedrag plus overige administratiekosten, waarna deze uit de handen zal worden gegeven aan een incassobureau, met alle bijkomende gevolgen voor Opdrachtgever.

Artikel 11: Contact met RayDEV

11.1           RayDEV is gerechtigd de toegang tot het ticket systeem op te heffen indien de opdrachtgever respectloze/haatdragende berichten verstuurd of misbruik maakt van het systeem.


Privacybeleid

RayDEV hecht waarde aan het beschermen van uw privacy en het ontwikkelen van technologie die u de meest geavanceerde en veilige online ervaring geeft. Deze privacyverklaring is van toepassing op de RayDEV website en betreft het verzamelen van gegevens en gebruik. Door het gebruik van de RayDEV website maakt u kenbaar dat u akkoord gaat met de behandeling van gegevens zoals deze in deze verklaring wordt beschreven.

Verzamelen van uw persoonsgegevens
RayDEV verzamelt persoonsgegevens, zoals uw e-mail adres, naam, adres of telefoonnummer en uw IP adres.

Niet openbaar maken
RayDEV zal uw persoonsgegevens nooit openbaren, zonder mededeling, behalve wanneer dit wettelijk vereist is of wij in goed vertrouwen geloven dat een dergelijke handeling nodig is om: (a) te voldoen aan een uitvoeringsdecreet of aan een juridisch proces dat wordt gevoerd op RayDEV of de site; (b) om de rechten of eigendom van RayDEV te beschermen en verdedigen; en, (c) te handelen onder urgente omstandigheden om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van RayDEV, of het publiek te beschermen.

Veiligheid van uw persoonsgegevens
RayDEV heeft de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Wijzigingen verklaring
RayDEV zal zo nu en dan de privacyverklaring updaten om bedrijfs- en klantenfeedback te reflecteren. RayDEV raadt u aan om periodiek deze Verklaring te raadplegen om op de hoogte te blijven van hoe RayDEV uw informatie beschermt.

Contact informatie
RayDEV ontvangt graag uw commentaar betreffende deze privacyverklaring. Als u van mening bent dat RayDEV niet heeft gehandeld op grond van deze verklaring, dan kunt u contact opnemen met RayDEV via [email protected]